หมายเหตุ : ระบบรองรับ IE v.7 ขึ้นไป,Google Chrome,FireFox
 ระบบส่งต่อผู้ป่วยดูแลต่อเนื่องและผู้สูงอายุ โรงพยาบาลลำปาง ติดต่อ 054 237 400 ต่อ 4667
               LOGIN : เข้าระบบ
User Name
Password
Login สำหรับ รพช./รพ. สต.ประชาสัมพันธ์
1 alzheimer day 21 กุมภาพันธ์ 2555
บทความน่ารู้